<< This is the first chapter 2 Rozdělení okopanin >>

1 Úvod do cvičení z okopanin

Vážení čtenáři,

Předkládaný text vychází z dílčí části klasických skript na cvičení ze speciální produkce rostlinné, vydaných katedrou rostlinné výroby ČZU v Praze. “Pěstování rostlin – cvičení” J. Pazdera a kol., ČZU v Praze 2006, ISBN 80-213-1538-5. Text doplňuje skripta (Okopaniny) pro přednášky zpracovaná v internetové aplikaci i v tištěné podobě. Na zpracování skript se podílel kolektiv autorů z katedry rostlinné výroby.

Text byl do těchto elektronických skript částečně inovován tak aby vyhovoval a odrážel současné trendy na tomto úseku pěstování, odbytu a hodnocení jakosti produkce. Předkládaný text je obohacen o obrázky jednotlivých rostlin či jejich částí, obsahuje více schémat, tabulek a grafů s cílem co nejnázorněji ukázat problematiku okopanin. Byly doplněny i některé textové informace. Názorně představuje růstové fáze, poruchy růstu či příznaky nedostatků živin, stroje, některé pěstované odrůdy cukrovky a brambor, v rámci agrobiologické kontroly připomíná nejdůležitější choroby a škůdce hlavních okopanin. Ukazuje principy využívané při nákupním hodnocení prodávané produkce.

Img. 1 - 1 : Porost bramborImg. 1 - 2 : Okopaniny slouží jako čerstvé krmivo - rostliny kr...Img. 1 - 3 : Porost cukrovi řepy

Multimedialní skripta doplrují vědecké a základní praktické poznatky o systimu kontroly plstování a zásadách dobytu a hodnocenm jakosti okopanin (brambor, cukrovi řepy, krmné řepy, čekanky, krmné kapusty a dalších okopanin). Text obsahuje doplňující informace pro praktická cvičení z řady předmětů věnujících se problematice pěstování polních plodin (Pěstování rostlin, Tvorba výnosu polních plodin, Pěstební systémy atd.).

Skripta jsou určena především pro studenty některých oborů Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze (u nichž se předpokládá teoretická i provozní rostlinářská specializace). Jsou ale vhodnou odbornou literaturou pro ostatní specialisty v tomto oboru. Seznamují čtenáře s hlavními okopaninami, jejich anatomickou a morfologickou stavbou, hodnocením růstu a vývoje – makro a mikrofenologickými stupnicemi, principy agrobiologické kontroly uplatňovanými v technologiích pěstování, hodnocením jakosti sklizené produkce, možnostmi odbytu. V neposlední řadě i s metodami využívanými při produkci osiva a sadby těchto plodin.

Img. 1 - 4 : Brambory sklízíme pro hlízyImg. 1 - 5 : Mezi v}znamné krmné okopaniny patxí krmná řepa

Okopaniny jsou polnm plodiny poskytujmcí produkty s nmzkým obsahem suiny (10  30%), co společně s jejich morfologick}mi a biologick}mi vlastnostmi ovlivruje postupy plstování, sklizně, posklizňové úpravy a skladovaní. Jsou to velmi produktivnm plodiny, schopni poskytovat vyší hospodářské výnosy než jiné plodiny. Většinou jsou producenty energeticky bohatých látek, které se jako zásobní látky ukládají ve zdužnatělých rostlinných orgánech (stoncích, oddencích, kořenech).

Img. 1 - 6 : Základní surovinou na výrobu cukru je v našich pod...Img. 1 - 7 : Bramborový škrob - skladování škrobu ve vacích

Okopaniny patří k polním plodinám s velkou listovou plochou. To spolu s morfologickou stavbou rostlin vyžaduje dosti stejnoměrné rozmístění rostlin v porostu. Zpočátku poměrně pomalu rostou, proto je nutné ošetřování mezi řádky a v řádku až do zapojení porostu. V minulosti se tak dělo ručním okopáváním – odtud název "okopaniny" a později z toho vzniklo pro širokořádkové plodiny označení "kultura okopaninová". Produkty okopanin se oproti většině polních plodin liší nízkou koncentrací sušiny.

Img. 1 - 8 : Rostliny okopanin byly v minulosti okopávány a půd...Img. 1 - 9 : Vyorávač bulev cukrové řepy<< This is the first chapter Top 2 Rozdělení okopanin >>