Content

1 Úvod do cvičení z okopanin
2 Rozdělení okopanin
2.1 Rozdělení bulevnatých a ostatních okopanin
2.2 Rozdělení hlíznatých okopanin
3 Morfologie a anatomie bulevnatých okopanin
3.1 Nadzemní části rostliny v prvním roce vegetace
3.2 Podzemní části rostliny v prvním roce vegetace
3.2.1 Morfologická stavba bulvy
3.2.2 Anatomická stavba bulev
3.3 Rostliny ve druhém roce vegetace
3.3.1 Květenství bulevnatých okopanin
3.3.2 Semena a plody bulevnatých okopanin
4 Hodnocení růstu a vývoje cukrovky
4.1 Makrofenologické hodnocení růstu řepy
4.2 Mikrofenologické hodnocení vývoje řepy
5 Hodnocení struktury výnosových prvků a odhad výnosu řepy
6 Hlavní aspekty agrobiologické kontroly cukrovky
6.1 Vstupní kontrola
6.2 Průběžná kontrola
6.3 Výstupní kontrola
7 Hodnocení jakosti a nákup cukrovky
7.1 Jakost cukrovky
7.2 Stanovení cukernatosti a dalších jakostních ukazatelů
7.3 Výpočet některých ukazatelů jakosti bulev a produkce cukru
7.4 Odbyt cukrovky
8 Hodnocení jakosti a nákup čekanky
9 Hodnocení krmných bulevnatých okopanin
10 Množení a zkoušení osiva semenných okopanin
10.1 Požadavky pro uznání porostu
10.2 Požadavky na vlastnosti osiva - podmínky pro uznání osiva
11 Brambory - botanické zařazení, rozdělení podle užitkového směru a délky vegetační doby
12 Morfologie a anatomie brambor
13 Hodnocení růstu a vývoje brambor
13.1 Růstová stupnice podle Engela
13.2 Růstová stupnice BBCH
14 Hodnocení struktury výnosových prvků a odhad výnosu
15 Hlavní aspekty agrobiologické kontroly
15.1 Systém agrobiologické kontroly
16 Hodnocení jakosti a nákup brambor
16.1 Požadavky na jakostní ukazatele
16.2 Nákupní cena
16.3 Metody hodnocení hlavních jakostních ukazatelů brambor
16.3.1 Odolnost hlíz proti mechanickému poškození
16.3.2 Zjištění skrytých závad v UV světle
16.3.3 Stanovení škrobnatosti
16.4 Hodnocení stolní hodnoty
17 Množení a zkoušení sadby brambor
17.1 Požadavky na množitelské porosty
17.2 Posklizňové zkoušky sadby
17.3 Požadavky na jakost sadby